Pomiary elektryczne

Badania instalacji elektrycznych – odbiorcze, okresowe czy po modernizacji wykonuje się w celu sprawdzenia, czy parametry instalacji lub jej części nie pogorszyły się w takim stopniu, że użytkowanie ich jest niebezpieczne, a przede wszystkim zapewnione jest:

 • bezpieczeństwo osób i zwierząt domowych przed skutkami porażenia elektrycznego i oparzenia
 • ochrona mienia przed uszkodzeniem spowodowanym pożarem lub ciepłem powstałym na skutek uszkodzenia instalacji
 • przekonanie, że instalacja nie jest uszkodzona lub obniżone jej właściwości nie pogarszają bezpieczeństwa
 • identyfikacja wad instalacji i odchyleń od wymagań normy, które mogą spowodować niebezpieczeństwo

Wykonujemy:

 • pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
 • pomiary rezystancji uziemień
 • pomiary impedancji pętli zwarcia
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych
 • pomiary i badania wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia

Pomiary oświetlenia

Oświetlenie podczas pracy aby zapewniało bezpieczeństwo i wygodę musi spełniać wymagania normy PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach”, która dotyczy parametrów oświetlenia, takich jak:

 • natężenie oświetlenia
 • równomierność oświetlenia
 • rozkład luminancji w polu pracy wzrokowej
 • ograniczenie olśnienia
 • barwa światła i oddawanie barw
 • migotanie i efekt stroboskopowy

Zgodnie z normą, wymagany minimalny poziom natężenia oświetlenia dla stanowisk pracy w biurach wynosi:

 • 500 lx – pisanie ręczne, obsługiwanie klawiatury, czytanie, przetwarzania danych, stanowiska komputerowe, pokoje spotkań, sale konferencyjne.
 • 300 lx – recepcje, segregowanie dokumentów, kopiowanie.
 • 200 lx – archiwa, magazyny.